Privatumo politika

 

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Pardavėjas –UAB „GURMENA“, buveinės adresas: A. Juozapavičiaus pr. 27-6, LT-45226 Kaunas, juridinio asmens kodas 303460462, PVM mokėtojo kodas LT100009165911.

2. Gurmena.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu gurmena.lt.

3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas gurmena.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje parduotuvėje gurmena.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose gurmena.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

5. Paskyra – Pirkėjo registravimosi gurmena.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

6. Gurmena.lt paskyros – tai gurmena.lt paskyros Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie gurmena.lt ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.

7. Paslaugos – visos gurmena.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.

8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant gurmena.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

9. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis gurmena.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

10. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

11. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

12. Asmens duomenų valdytojas – UAB “Gurmena”.

13. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis gurmena.lt.

14. Administratorius – už gurmena.lt rinkodarą atsakingas asmuo.

15. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

16. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje gurmena.lt taisyklės“.

17. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

18. Gurmena.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis gurmena.lt siūlomomis Paslaugomis.

19. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti gurmena.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir gurmena.lt Paskyroms.

20. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai pateikia gurmena.lt  Asmens duomenis.

Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu gurmena.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant gurmena.lt, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie gurmena.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.

21. Pirkėjas gali atlikti pirkimo gurmena.lt veiksmus prisiregistravęs prie gurmena.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

22. Asmenys, norintys registruotis gurmena.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

22.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

23. gurmena.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis gurmena.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas gurmena.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

24. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 23 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą prisijungęs prie savo Paskyros, esančios gurmena.lt ir Paskyros skyriuje „Jūsų asmeniniai duomenys“, turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienos el. Paštu.

25. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje gurmena.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose, pateikiant užklausas). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

26. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

26.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

26.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

26.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, tenkinant Privatumo politikos 26.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei gurmena.lt pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

26.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

26.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

26.6. bendrovės vardu veikiantiems duomenų tvarkytojams: debesijos, serverių nuomos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms, IT ūkio priežiūrą atliekančioms įmonėms, programinė įrangą kuriančioms įmonėms, konsultacijas teikiančioms įmonėms ir kitiems galimiems paslaugų teikėjams. Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiamų tikslų įgyvendinimui.

27. Pirkėjas turi šias teises:

27.1. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir gauti Asmens duomenų kopijas.

27.2. prašyti ištaisyti Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, taip pat prašyti ištrinti Asmens duomenis, jeigu buvo atšauktas sutikimas tvarkyti asmens duomenis, tvarkomi duomenys yra pertekliniai, duomenys tvarkomis neteisėtai ir pan. Pirkėjas turi teisę prašyti panaikinti Paskyrą;

27.3. prašyti apriboti Asmens duomenų tvarkymą;

27.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Pardavėjo interesas, taip pat bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą kaip numatyta Privatumo politikos 24 punkte.

27.5. gauti su Pirkėju susijusius Asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, bei persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui arba prašyti, kad Pardavėjas persiųstų tuos duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui (kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

27.6. Pirkėjas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu mano, kad jo Asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

28. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

29. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš gurmena.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.

30. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

31. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi gurmena.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 34 punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus Privatumo politikos 34 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

32. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys gurmena.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

33. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie gurmena.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

34. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal gurmena.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

35. Pirkėjo prašymas, susijęs su Asmens duomenų tvarkymu, turi būti surašytas raštu lietuvių kalba, pasirašytas bei atsiųstas Pardavėjui paštu, įteikiant asmeniškai (adresu A. Juozapavičiaus g. 27-6, Kaunas) arba el. paštu gurmena@gurmena.lt. Prašyme Pirkėjas turi aiškiai nurodyti, kokią teisę ir kokia apimtimi siekia įgyvendinti. Pirkėjo tapatybė nustatoma šiais būdais:

  • jei prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus pas Pardavėją – Pirkėjas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • jei prašymas teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – Pirkėjo tapatybė nustatoma priemonėmis, kurios leidžia tinkamai jį identifikuoti. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti sudaromas taip, kad Pardavėjas galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir pranešimo turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir pranešimą pateikusį asmenį;
  • jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • kai dėl informacijos apie Pirkėją kreipiasi Pirkėjo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

36. Pirkėjas suteikia teisę gurmena.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose gurmena.lt dokumentuose.

37. Pirkėjui nesutinkant, kad Paravėjas tvarkytų ir saugotų Pirkėjo Asmens duomenis, gurmena.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant apriboja Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad gurmena.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

38. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs gurmena.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis gurmena.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į gurmena.lt elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Gurmena.lt, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

39. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į gurmena.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi gurmena.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš gurmena.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi gurmena.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros.  Gurmena.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

40. Jeigu gurmena.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

41. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į gurmena.lt elektroninio pašto adresu gurmena@gurmena.lt.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės  25 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 20 punkte numatyta tvarka.